Giải câu 5 trang 5 VNEN toán 5 tập 1


Câu 5: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

a. Viết các thương số sau dưới dạng phân số: 5 : 8;    34 : 100;    9 : 17

b. Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1

             5;     268;     1000

c. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

$5=\frac{5}{....}$ ;   $1=\frac{257}{....}$ ;  $0=\frac{.....}{10}$ ;   $2 : .....=\frac{.....}{7}$

Bài làm:

a. Viết các số sau dưới dạng phân số:

5 : 8 = $\frac{5}{8}$ ; 34 : 100 = $\frac{34}{100}$ ;   9 : 17 = $\frac{9}{17}$

b. Viết các số dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1 là:

$\frac{5}{1}$ ;  $\frac{268}{1}$ ;  $\frac{1000}{1}$

c. Điền số thích hợp :

$5=\frac{5}{1}$ ;   $1=\frac{257}{257}$;   $0=\frac{0}{10}$ ;   $2 : 7=\frac{2}{7}$.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận