Giải câu 11 trang 7 VNEN toán 5 tập 1


Câu 11: Trang 7 VNEN toán 5 tập 1

Viết một phân số bằng mỗi phân số sau:

$\frac{5}{9}$        $\frac{7}{8}$       $\frac{24}{42}$

Bài làm:

$\frac{5}{9}$ = $\frac{10}{18}$          $\frac{7}{8}$ = $\frac{14}{16}$           $\frac{24}{42}$ = $\frac{4}{7}$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận