Giải câu 10 trang 7 VNEN toán 5 tập 1


7 – 8 – 9. Đọc ví dụ: (sgk)

Câu 10: Trang 7 VNEN toán 5 tập 1

a. Rút gọn các phân số sau: $\frac{24}{32}$ ; $\frac{14}{35}$ ; $\frac{30}{25}$; $\frac{63}{36}$

b. Quy đồng mẫu số các phân số sau: $\frac{3}{5}$ và $\frac{4}{7}$ ;  $\frac{2}{3}$ và $\frac{5}{6}$ ;  $\frac{4}{9}$ và $\frac{1}{6}$

Bài làm:

a. Rút gọn:

$\frac{24}{32}=\frac{24:8}{32 : 8}=\frac{3}{4}$              $\frac{14}{35}=\frac{14:7}{35 : 7}=\frac{2}{5}$

$\frac{30}{25}=\frac{30:6}{25 : 5}=\frac{6}{5}$              $\frac{63}{36}=\frac{63:9}{36 : 9}=\frac{7}{4}$

b. Quy đồng mẫu số:

$\frac{3}{5}$ và $\frac{4}{7}$

$\frac{3}{5}=\frac{3\times 7}{5\times 7}=\frac{21}{35}$         $\frac{4}{7}=\frac{4\times 5}{7\times 5}=\frac{20}{35}$

$\frac{2}{3}$ và $\frac{5}{6}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 2}{3\times 2}=\frac{4}{6}$              $\frac{5}{6}$ = $\frac{5}{6}$

$\frac{4}{9}$ và $\frac{1}{6}$

$\frac{4}{9}=\frac{4\times 2}{9\times 2}=\frac{8}{18}$           $\frac{1}{6}=\frac{1\times 3}{6\times 3}=\frac{3}{18}$

 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận