Giải câu 4 trang 5 VNEN toán 5 tập 1


Câu 4: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

a. Đọc các phân số sau: $\frac{7}{8}$; $\frac{5}{9}$; $\frac{75}{100}$; $\frac{56}{97}$; $\frac{12}{23}$

b. Nêu tử số và mẫu số của mỗi phân số trên

Bài làm:

Phân số

Đọc phân số

Tử số

Mẫu số

 $\frac{7}{8}$

Bảy phần tám

7

8

$\frac{5}{9}$

Năm phần chín

5

9

$\frac{75}{100}$

Bảy mươi lăm phần một trăm

75

100

$\frac{56}{97}$

Năm mươi sáu phần chín bảy

56

97

$\frac{12}{23}$

Mười hai phần hai mươi ba

12

23

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận