Giải câu 4 trang 106 sách VNEN toán 5


Câu 4 trang 106 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một ô tô trong 4 giờ đi được 211,2km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

    211,2 : 4 = 52,8 (km)

          Đáp số: 52,8 km

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận