Giải câu 3 trang 106 sách VNEN toán 5


Câu 3 trang 106 sách VNEN toán 5

Tìm x: 

a. $x$ x 4 = 14,4        b. 7 x $x$ = 0,42

Bài làm:

a. $x$ x 4 = 14,4        b. 7 x $x$ = 0,42

          $x$ = 14,4 : 4             $x$ = 0,42 : 7

          $x$ = 3,6                    $x$ = 0,6

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận