Giải câu 1 trang 106 sách VNEN toán 5


C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 106 sách VNEN toán 5

Tìm số dư trong phép chia sau:

Bài làm:

Số dư trong phép chia trên là: 0,11

Thử lại: 2,04 x 17 + 0,11 = 34,68 + 0,11 = 34,79 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận