Giải câu 2 trang 106 phần C sách VNEN toán 5


Câu 2 trang 106 sách VNEN toán 5

Em ước lượng cân nặng của một số người trong gia đình rồi tính xem trung bình mỗi người cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam. (Lưu ý là ít nhất một người trong gia đình em có cân nặng là số thập phân).

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Gia đình em gồm có 4 người: Bố, mẹ, chị gái và em.

Cân nặng của mỗi người là:

  • Bố: 73,8kg
  • Mẹ: 49 kg
  • Chị gái: 36,6kg
  • Em: 30,9kg

Vậy trung bình mỗi người nặng số kg là:

(73,8 + 49 + 36,6 + 30,9) : 4 = 190,3 : 4= 47,575 (kg)

Đáp số: 47,575 kg

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận