Giải câu 2 trang 106 sách VNEN toán 5


Câu 2 trang 106 sách VNEN toán 5

Đặt tính rồi tính:

70,2 : 9        4,35 : 5        33,6 : 32       12,69 : 30

Bài làm:

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận