Giải câu 1 trang 105 sách VNEN toán 5


B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 105 sách VNEN toán 5

a. Em và bạn cùng đặt tính rồi tính:

7,26 : 3         85,5 : 57

0,32 : 8         91,52 : 26

Bài làm:

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận