Các bài toán về tính tuổi - Dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người


Chuyên đề 6 các bài toán về tính tuổi, dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người. Tech12h sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết các bước giải đối với dạng toán này nhằm giúp các em nắm rõ và có thể giải được các bài toán có dạng tương tự của chương trình toán lớp 4 + 5.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

I. Ví dụ và hướng dẫn giải cụ thể

Ví dụ 1: Cách đây 9 năm tổng tuổi của hai anh em bằng 32 tuổi. Hiện nay, tuổi em bằng $\frac{2}{3}$ tuổi anh. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng thêm một tuổi nên tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là:

            32 + 9 x 2 = 50 (tuổi)

Ta có sơ đồ sau:

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tuổi em hiện nay là: (50 : 5) x 2 = 20 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 50 - 20 = 30 (tuổi)

              Đáp số: Anh 30 tuổi và em 20 tuổi

Ví dụ 2: Ba năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 48 tuổi. Hiện nay 3 lần tuổi mẹ bằng 6 lần tuổi của con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng thêm một tuổi nên tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là:

                 48 + 3 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ biểu thị tuổi mẹ và con hiện nay là:

Tuổi con hiện nay là: 54 : (6 + 3) x 3 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 54 - 18 = 36 (tuổi)

       Đáp số: Tuổi mẹ 36 tuổi và tuổi con 18 tuổi.

Ví dụ 3. Hiện nay, tổng số tuổi của hai anh em bằng 15 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh thì tuổi anh bằng $\frac{3}{2}$ tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay. 

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:

Tuổi em hiện nay là: 15 : (2 + 1) = 5 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 15 - 5 = 10 (tuổi)

               Đáp số: anh 10 tuổi và em 5 tuổi.

Ví dụ 4. Tuổi con hiện nay gấp 3 lần tuổi con khi tuổi mẹ bằng tuổi con hiện nay. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay?

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:

Tuổi con trước đây là: 96 : (5+7) = 8 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 8 x 3 = 24 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 8 x 5 = 40 (tuổi)

               Đáp số: mẹ 40 tuổi và con 24 tuổi.

Ví dụ 5. Hiện nay tuổi bố hơn 5 lần tuổi con và 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của hai bố con bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:

Tuổi con hiện nay là: (79 - 3 x 3) : (5+ 9) = 5 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: 5 x 5 + 3 = 28 (tuổi)

                              Đáp số: bố 28 tuổi và con 5 tuổi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Tám năm trước đây, tổng số tuổi của chị Mai và em Lan bằng 40 tuổi. Hiện nay, tuổi em Lan bằng $\frac{3}{4}$ tuổi chị Mai. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài tập 2. Sáu năm trước tổng số tuổi của Tuấn và Long bằng 24 tuổi. Hiện nay, 2 lần tuổi Tuấn bằng 4 lần tuổi Long. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Bài tập 3. Năm nay, tổng số tuổi của bé An và chị Ngọc bằng 18 tuổi. Đến khi bé An bằng tuổi chị Ngọc thì tuổi chị Ngọc lúc đó sẽ bằng $\frac{4}{2}$ tuổi bé An. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài tập 4. Tuổi em hiện nay gấp 3 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 60 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của hai anh em?


Từ khóa tìm kiếm google:

chuyên đề toán 5, chuyên đề toán 4, các bài toán về tính tuổi, tính tuổi khi biết tổng và tỉ số của hai người.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận