Giải bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 40


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 34: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của các đa thức:

a) \(P = x^2y + xy^2 - 5x^2y^2 + x^3 \)và \(Q = 3xy^2 - x^2y + x^2y^2\)

b) \(M = x^3 + xy + y^2 - x^2y^2- 2 \)và \(N = x^2y^2 + 5 - y^2\)

Câu 35: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

\(M = x^2 – 2xy + y^2\)

\(N = y^2 + 2xy + x^2 + 1\)

a) Tính \(M + N\)

b) Tính \(M - N\)

Câu 36: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) \(x^2 + 2xy - 3x^3 + 2y^3 + 3x^3 - y^3 \)tại \(x = 5 \)và \(y = 4\)

b) \(xy - x^2y^2 + x^4y^4 - x^6y^6 + x^8y^8 \)tại \(x = -1 \)và \(y = -1\)

Câu 37: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử 

Câu 38: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức:

\(A = x^2- 2y + xy + 1\)

\(B = x^2+ y - x^2y^2- 1\)

Tìm đa thức C sao cho:

a) \(C = A + B\)

b) \(C + A = B\)


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận