Giải bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 46


Giải bài Luyện tập - sgk Toán 7 tập 2 trang 46

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 49: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Hãy tìm bậc mỗi đa thức sau:

$M = x^2- 2xy + 5x^2 - 1$

$N = x^2y^2 - y^2 + 5x^2 - 3x^2y +  5.$

Câu 50: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức:

$N = 15y^3 + 5y^2 - y^5 - 5y^2 - 4y^3 - 2y$

$M = y^2 + y^3 -3y + 1 - y^2 + y^5 -  y^3 + 7y^5.$

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N - M.

Câu 51: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

$P(x) = 3x^2 - 5 + x^4- 3x^3 - x^6- 2x^2 - x^3$

$Q(x) = x^3 + 2x^5 - x^4 + x^2 - 2x^3 + x - 1.$

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

b) Tính $P(x) + Q(x) $và $P(x) - Q(x).$

Câu 52: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của đa thức $P(x) = x^2- 2x - 8 $tại: $x = -1; x = 0; x = 4.$

Câu 53: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức:

$P(x) = x^5- 2x^4+ x^2- x + 1$

$Q(x) = 6 -2x + 3x^3 + x^4 -  3x^5.$

Tính P(x) - Q(x) và Q(x) - P(x). Có nhận xét gì về các hệ số của hai đa thức tìm được ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận