Giải bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 36


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 19: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(16x^2y^5 – 2x^3y^2 \)tại \(x = 0,5 \)và \(y = -1\)

Câu 20: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức \(-2x^2y \)rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Câu 21: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của các đơn thức:

\(\frac{3}{4} xyz^2; \frac{1}{2}xyz^2 ;\frac{-1}{4}xyz^2\)

Câu 22: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a) \(\frac{12}{15} x^4y^2\)và \(\frac{5}{9} xy\)

b) \(-\frac{1}{7} x^2y \)và \(-\frac{2}{5} xy^4\)

Câu 23: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống:

a) \(3x^2y + ....... = 5x^2y\)

b) \(.......... - 2x^2 = -7x^2\)

c) \(.......... + ................ + ........... = x^5\)


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận