Giải bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 12


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8: trang 12 sgk Toán 7 tập 2

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 13:

8 9 10 9 9 10 8 7 9 8
10 7 10 9 8 10 8 9 8 8
8 9 10 10 10 9 9 9 8 7

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.

Câu 9: trang 12 sgk Toán 7 tập 2

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 14:

3 10 7 8 10 9 6
4 8 7 8 10 9 5
8 8 6 6 8 8 8
7 6 10 5 8 7 8
8 4 10 5 4 7 9

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận