Giải bài 7: Đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 41


Thế nào là đa thức một biến? sắp xếp một đa thức như thế nào? Để giải đáp, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài 7: Đa thức một biến. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 7: Đa thức một biến - sgk Toán 7 tập 2 trang 41

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Đa thức một biến

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến .

2. Biến của đa thức một biến 

Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

3. Hệ số, giá trị của một đa thức

a) Hệ số của đa thức

  • Hệ số cao nhất là hệ số của số hạng có bậc cao nhất
  • Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

b) Giá trị của đa thức f(x) tại x = a được kí hiệu là f(a) có được bằng cách thay x = a vào đa thức f(x) rồi thu gọn lại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 39: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Cho đa thức: 

\(P(x) = 2 + 5x^2 - 3x^3 + 4x^2 - 2x - x^3 + 6x^5\)

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).

Câu 40: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Cho đa thức $Q(x) = x^2 + 2x^4 + 4x^3 - 5x^6 + 3x^2 - 4x - 1$

a) Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Chỉ ra các hệ số khác 0 của Q(x).

Câu 41: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Câu 42: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của đa thức \(P(x) = x^2 - 6x + 9 \)tại \(x = 3 \)và tại \(x = -3\)

Câu 43: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?

Đa thức Bậc của đa thức
a. $5x^2-2x^3+x^4-3x^2-5x^5+1$ -5 5 4
b. $15-2x$ 15 -2 1
c. $3x^5+x^3-3x^5+1$ 3 5 1
d. $-1$ 1 -1 0

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận