Giải câu 4 trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Câu 4. Trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Viết các số: 4976; 8364; 6065; 2305; 9009 thành tổng (theo mẫu):

Mẫu: 4976 = 4000 + 900 + 70 + 6

b. Viết các tổng (theo mẫu):

Mẫu: 6000 + 600 + 20 + 7 = 6627

8000 + 600 + 20 + 7

3000 + 900 + 80 + 5

6000 + 3

Bài làm:

Viết các số: 4976; 8364; 6065; 2305; 9009 thành tổng:

  • 4976 = 4000 + 900 + 70 + 6
  • 8364 = 8000 + 300 + 60 + 4
  • 2305 = 2000 + 300 + 5
  • 9009 = 9000 + 9

b. Viết các tổng (theo mẫu):

  • 8000 + 600 + 20 + 7 = 8627
  • 3000 + 900 + 80 + 5 = 3985
  • 6000 + 3 = 6003

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận