Giải câu 3 trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Câu 3: Trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Viết (theo mẫu):

Viết số Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
72 601 7 2 6 0 1 Bảy mươi hai nghìn sáu trăm linh một
            Chín mươi tám nghìn hai trăm ba mươi
84 717            
            Bảy mươi tư nghìn ba trăm tám mươi sáu
  4 0 0 2 0  

Bài làm:
Viết số Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
72 601 7 2 6 0 1 Bảy mươi hai nghìn sáu trăm linh một
98 230 9 8 2 3 0 Chín mươi tám nghìn hai trăm ba mươi
84 717 8 4 7 1 7 Tám mươi tư nghìn bảy trăm mười bảy
74 386 7 4 2 8 6 Bảy mươi tư nghìn ba trăm tám mươi sáu
40 020 4 0 0 2 0 Bốn mươi nghìn không trăm hai mươi

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận