Giải toán VNEN 4 bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng


Giải bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 49. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi " Thay chữ bằng số":

Ví dụ mẫu:

a b a + b
7 6 13
5 4 9
8 7 15
4 3 7
3 9 12

2. Đọc kĩ nội dung và giải thích cho bạn (sgk)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm

Trả lời:

  • Giá trị của biểu thức a + b với a=4 và b=2 là 6
  • Giá trị của biểu thức b +a với a=4 và b=2 là 6
  • Giá trị của biểu thức a - b với a=8 và b=5 là 3
  • Giá trị của biểu thức m x n với m=5 và n=9 là 45

4. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn (sgk)

5. Nêu kết quả tính

a. 468 + 379 = 847              b. 6509 + 2876 = 9385

    379 + 468 = ......                  2876 + 6509 = .......

Trả lời:

  379 + 468 = 847                   2876 + 6509 = 9385

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu):

a b a+b b + a a - b a x b a : b
6 3          
10 2          
12 3          
30 3          

Câu 2: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Giá trị của biểu thức a + b với a = 3 và b = 10 là ....

b. Giá trị của biểu thức a + b với a = 25 và b = 10 là ....

c. Giá trị của biểu thức m x n với m = 3 và m = 7 là ....

d. Giá trị của biểu thức c : d với c = 18 và d = 3 là ....

Câu 3: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức a - b nếu:

a. a = 23 và b = 10          b. a = 17cm và b = 8cm        c. a= 25kg và b = 10kg

Câu 4: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a. 48 + 12 = 12 + ....            b. p + q = q + ......

   37 + 198 = .... + 37               26 + 0 = .... + 26

   .... + 73 = 73 + 216               m + 0 = ..... + m

Câu 5: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Điền dâu < = >:

2975 + 3216 ....... 3216 + 2975         8264 + 925 .... 925 + 8400

2975 + 3216 ....... 3216 + 3000         8264 + 925 .... 900 + 8264

2975 + 3216 ....... 3216 + 2900         925 + 8264 .... 8264 + 925

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Em viết biểu thức chứa hai chữ rồi cùng người lớn tính giá trị biểu thức khi thay hai chữ bằng các số khác nhau:


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 19 biểu thức có chứa hai chữ, biểu thức có chứa hai chữ trang 49 vnen toán 4, bài 19 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận