Giải câu 2 bài tìm số chia


Câu 2: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Tìm x: 

12 : x = 2        36 : x = 4

42 : x = 6        x : 5 = 4

27 : x = 3        X x 7 = 70

Bài làm:

a) 12 : x = 2            

           x = 12 : 2

           x = 6   

b) 42 : x = 6     '

           x = 42 : 6

           x = 7

c) 27 : x = 3  

           x = 27 : 3

           x = 9

d) 36 : x = 4

           x = 36 : 4

           x = 9

e) x : 5 = 4

        x = 4 x 5

        x = 20

g) X x 7 = 70

           x = 70 : 7

           x = 10       

Từ khóa tìm kiếm Google: đáp án câu 2, giải câu 2 chi tiết, hướng dẫn giải câu 2, câu 2 bài tìm số chia.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận