Giải bài bảng nhân 6


Hôm nay, Tech12h sẽ giới thiệu với các con bảng nhân 6 để làm quen. Từ đó, các con vận dụng để tiến hành làm cái bài tập liên quan trong bài.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài bảng nhân 6

A. Lý thuyết

Ví dụ:

  • An lấy một 6 viên kẹo, ta viết: 6 x 1= 6
  • Hà lấy hai lần kẹo, mỗi lần 6 viên kẹo, ta viết: 6 x 2 = 12

Bảng nhân 6:

Giải bài bảng nhân 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

6 x 4 =            6 x 1 =               6 x 9 =             6 x 10 =      

6 x 6 =            6 x 3 =               6 x 2 =              0 x 6 =

6 x 8 =            6 x 5 =               6 x 7 =              6 x 0 =

Câu 2: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi  5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Câu 3: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 bài bảng nhân 6

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận