Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 177 sgk


Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập chung. Thông qua bài luyện tập này, chúng ta sẽ ôn lại một số dạng toán quen thuộc trong chương trình toán lớp 3. Để hiểu bài nhanh và giải bài chính xác, các con có thể tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải bài ngay dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Luyện tập chung - trang 177 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Viết các số

a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm

b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy

c) Chín mươi nghìn chín trăm

d) Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai

Câu 2: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 54287 + 29508       b) 4508 x 3

     78362 – 24935          34625 : 5

Câu 3: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Câu 4: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Tính

 a) (9 + 6) x 4 =       9 + 6 x 4  =               

b)  28 + 21 : 7 =      (28 + 21) : 7 = 

Câu 5: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. Hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận