Giải câu 4 trang 127 sách VNEN toán 4 tập 1

Câu 4: Trang 127 sách VNEN toán 4 tập 1 

Trong các số từ 1 đến 20, em hãy viết vào vở:

a. Các số chia hết cho 5;

b. Các số chẵn;

c. Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Bài làm:

Ta có:

a. Các số chia hết cho 5 là: 5, 10, 15 và 20

b. Các số chẵn là: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20

c. Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là: 10, 20

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận