Giải câu 2 trang 113 sách VNEN toán 4 tập 1

Câu 2: Trang 113 sách VNEN toán 4

Tính giá trị của biểu thức:

3659 + 4811 : 17        601759 - 9125 : 25

Bài làm:

a. 3659 + 4811 : 17          b. 601759 - 9125 : 25

= 3659 + 283                   = 601759 - 365

= 3942                             = 601394

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận