Giải câu 3 bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt sgk Vật lí 8 trang 89


Câu 3: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 8 

Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ra bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 13oC một miếng kim loại có khối lượng 400g được nung nóng tới 100oC. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 20oC. Tính nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K

Bài làm:

Đổi: 500g = 0,5kg ; 400g = 0,4kg

Nhiệt lượng do nước thu vào là : 

Q1 = m1 . c1 . $\Delta t_{1}$ = m1 . c1 . ( t - t1 ) = 0,5 . 4190 . ( 20 -13 ) = 14665 (J)

Nhiệt lượng do kim loại tỏa ra là : 

Q2 = m2 . c . $\Delta t_{2}$ = m . c . ( t2 - t ) = 0,4 . c . ( 100 - 20 ) = 32 . c

Vì bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí nên nhiệt lượng do kim loại tỏa ra chính bằng nhiệt lượng do nước thu vào: 

Q= Q2 $\Leftrightarrow$ 14665 = 32 . c $\Leftrightarrow$ c = $\frac{14665}{32}$

$\Leftrightarrow$ c = 458,28 (J/kg.K)

Vậy nhiệt dung riêng của kim loại bằng 458,28 (J/kg.K)

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 3 trang 89 vật lí lớp 8, giải câu 3 trang 89 vật lí lớp 8, gợi ý câu 3 trang 89 vật lí lớp 8, hướng dẫn câu 3 trang 89 vật lí lớp 8,

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận