Giải câu 2 bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt sgk Vật lí 8 trang 89


Câu 2: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 8 

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

Bài làm:

Lưu ý:

  • Nhiệt dung riêng của đồng bằng 380 J/kg.K
  • Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K
  • 500g = 0,5kg

Nhiệt lượng nước nhận được đúng bằng nhiệt lượng mà miếng đồng tỏa ra : 

Qnước = Qđồng = mđồng . cđồng . $\Delta t$ = 0,5 . 380 . ( 80 - 20 ) = 11400 (J)

Độ tăng nhiệt độ của nước là : 

$\Delta t$ = $\frac{Q_{nước}}{m_{nước} . c_{nước}}$ = $\frac{11400}{0,5 . 4200}$ = 5,43 (oC)

Vậy nước đã nóng lên thêm 5,43oC

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 2 trang 89 vật lí lớp 8, giải câu 2 trang 89 vật lí lớp 8, gợi ý câu 2 trang 89 vật lí lớp 8, hướng dẫn câu 2 trang 89 vật lí lớp 8, người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận