Viết công thức tính công suất điện của một dụng cụ tiêu thụ điện.

7.  Viết công thức tính công suất điện của một dụng cụ tiêu thụ điện.

Bài làm:

Công thức tính công suất điện: $P=U.I=I^{2}.R=\frac{U^{2}}{R}$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận