Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 9 ôm, R2= 6 ôm mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 7,2 V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. Tính cường độ dòng điện trong mỗi đoạn mạch rẽ và cường độ dòng điện trong mạch chính.


3. Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 9 $\Omega$, R2= 6 $\Omega$ mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 7,2 V.

a, Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b, Tính cường độ dòng điện trong mỗi đoạn mạch rẽ và cường độ dòng điện trong mạch chính. 

Bài làm:

a, Có R1 // R2

$\rightarrow R_{td} = \frac{R_{1}.R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{6.9}{6+9}=3,6 (\Omega)$

b, $I = \frac{U}{R_{td}} = \frac{7,2}{3,6} = 2 (A)$

Có R1 // R$\rightarrow$ U = U1 = U2 = 7,2V

$I_{1} = \frac{U_{1}}{R_{1}} = \frac{7,2}{9} = 0,8 (A)$

I = I1 + I2  $\rightarrow$ I2 = 1,2 - 0,8 = 1,2 A

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận