Một dây dẫn bằng niken dài 20 m, tiết diện 0,05 mm vuông. Điện trở của dây dẫn này là....


5. Một dây dẫn bằng niken dài 20 m, tiết diện $0,05 mm^{2}$. Điện trở suất của niken là $0,4.10^{-6} \Omega.m$. Điện trở của dây dẫn này là

$A. 0,16 \Omega$                     $B. 1,6 \Omega$                           $C. 16 \Omega$                         $D. 160 \Omega$

Bài làm:

Đáp án: D

$S=0,05 mm^{2}=5.10^{-8}m^{2}$

$R=\rho .\frac{l}{S} =0,4.10^{-6} .\frac{20}{5.10^{-8}}=160 (\Omega) $

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận