Khoa học tự nhiên 9 tập 1 bài 6: Ôn tập hóa học vô cơ


Soạn bài 6: Ôn tập hóa học vô cơ - sách VNEN khoa học tự nhiên 9 tập 1 bài 6 trang 31. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Viết PTHH của các phản ứng (nếu có) trong các các trường hợp sau:

a, $H_{2} + Fe_{2}O_{3} \overset{t^{o}}{\rightarrow} $

b, $H_{2} + Al_{2}O_{3} \overset{t^{o}}{\rightarrow} $

c, $Ca + H_{2}O \rightarrow $

d, $Mg + H_{2}O \rightarrow$

e, $K_{2}O + H_{2}O \rightarrow $

2. a, Viết PTHH biểu diễn sự chuyển hóa sau đây:

$S\overset{(1)}{\rightarrow} H_{2}S \overset{(2)}{\rightarrow} Na_{2}S \overset{(3)}{\rightarrow} PbS$

b, Viết PTHH của các phản ứng (nếu có) trong các trường hợp sau:

1) $CO + Fe_{2}O_{3} \overset{t^{o}}{\rightarrow} $

2) $CO + MgO \overset{t^{o}}{\rightarrow}$

3) $C + PbO \overset{t^{o}}{\rightarrow} $

4) $ Cl_{2} + H_{2}O \rightleftharpoons $

5) $Cl_{2} + NaOH \rightarrow  $

6) $Br_{2} + NaI\rightarrow r$

3. Viết PTHH (lấy ví dụ với các chất cụ thể) theo dãy chuyển hóa sau:

4. a, Em hãy cho biết vị trí của nguyên tố lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (ô nguyên tố, chu kì, nhóm).

b, Cho biết tính chất hóa học của lưu huỳnh và so sánh với tính chất hóa học của các nguyên tố: O, P, Se. Giải tích.

5. Ngâm một lá sắt trong 100 ml dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng, lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô rồi đem cân, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,2 gam so với khối lượng lá sắt ban đầu (giả thiết toàn bộ lượng đồng bám trên lá săt). Xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.

6.Hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al và Fe. Trộn đều hỗn hợp A rồi chia làm 2 phần bằng nhau.

Cho phần 1 tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 0,784 l khí H2.

Cho phần 2 tác dụng với NaOH dư  thu được 0,336 l khí H2

(Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí được đo ở đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A nói trên.

7. Từ một tấn quặng hematit chứa 58% Fe2O3 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn gang chứa 95,5% sắt. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%.


Từ khóa tìm kiếm google:

khoa học tự nhiên 9 tập 1 bài 6, bài 6: Ôn tập hóa học vô cơ học sách VNEN, bài 6: Ôn tập hóa học vô cơ, giải khoa học tự nhiên 9 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận