Cường độ qua dây dẫn là 3 A khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 30 V. Tính điện trở của dây dẫn. Đặt vào hai đầu dây dẫn trên một hiệu điện thế 20V. Tính cường độ dòng điện qua dây dẫn.

* Giải bài tập

1. Cường độ qua dây dẫn là 3 A khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 30 V.

a, Tính điện trở của dây dẫn.

b, Đặt vào hai đầu dây dẫn trên một hiệu điện thế 20V. Tính cường độ dòng điện qua dây dẫn.

Bài làm:

a, Điện trở của dây dẫn là:

$R = \frac{U}{I} = \frac{30}{3} = 10 (\Omega)$

b, Cường độ dòng điện qua dây dẫn là:

$I' = \frac{U'}{R} = \frac{20}{10} = 2 (A)$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận