Hai điện trở R1 = 50 ôm, R2 = 100 ôm được mắc nối tiếp vào hai đầu một đoạn mạch, cường độ dòng điện qua mạch là 0,16 A. Tính hiệu điện thế qua hai đầu mỗi điện trở, và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

2. Hai điện trở R1 = 50 $\Omega$, R2 = 100 $\Omega$ được mắc nối tiếp vào hai đầu một đoạn mạch, cường độ dòng điện qua mạch là 0,16 A. Tính hiệu điện thế qua hai đầu mỗi điện trở, và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Bài làm:

Có R1 nt R2 nên I = I1 = I2 = 0,16A

U1 = I1 . R1 = 0,16 . 50 = 8 V

U2 = I2 . R2 = 0,16 . 100 = 16 V

R1 nt R2 $\rightarrow$ U = U1 + U2 = 8 + 16 = 24 V

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận