Cho mạch điện như hình 13.1, vôn kế chỉ 36 V, ampe kế chỉ 3 A, R1 = 30 ôm. Tìm số chỉ của ampe kế A1 và A2. Tính điện trở R2.

4. Cho mạch điện như hình 13.1, vôn kế chỉ 36 V, ampe kế chỉ 3 A, R1 = 30 $\Omega$.

 

a, Tìm số chỉ của ampe kế A1 và A2.

b, Tính điện trở R2.

Bài làm:

a, R1 // R2 $\rightarrow$ U = U1 = U2 = 36 V

$I_{1} = \frac{U_{1}}{R_{1}} = \frac{36}{30} = 1,2 (A)$

R1 // R2 $\rightarrow$ I = I1 + I $\rightarrow$ I2 = I - I1 = 1,8 (A)

b, $R_{2} = \frac{U_{2}}{I_{2}} = \frac{36}{1,8} = 20 (\Omega)$

 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận