Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song.

3. Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song.

Bài làm:

Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: R = R1 + R2 + ..... + Rn

Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: $\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}}+.....+\frac{1}{R_{n}}$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận