Trong các hệ thức liên hệ về đơn vị sau đây, hệ thức nào không đúng?


Câu 2. Trong các hệ thức liên hệ về đơn vị sau đây, hệ thức nào không đúng?

A. 1 kW.h = 360000 J                    B. 1 J = 1 V.A.s                  C. 1 J = 1 W.s                     D. 1 W = 1 J/s

Bài làm:

Đáp án: A

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận