Một trạm biến thế cách khu dân cư 5 km, đường dây tải điện từ trạm biến thế về khu dân cư gồm hai dây dẫn. Biết hiệu điện thế ở hai đầu đường dây truyền tải bằng 3 kV, công suất cung cấp ở nơi truyền tải là 300 kW ....

Câu 13. Một trạm biến thế cách khu dân cư 5 km, đường dây tải điện từ trạm biến thế về khu dân cư gồm hai dây dẫn. Biết hiệu điện thế ở hai đầu đường dây truyền tải bằng 3 kV, công suất cung cấp ở nơi truyền tải là 300 kW và dây dẫn tải điện cứ 1 km có điện trở 0,2 $\Omega$. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện này bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Đường dây dài 5 km có điện trở là 5 . 0,2 = 1 $\Omega$

Có $P = U . I = \rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{3000}{3} = 100 A$

Vậy công suất hao phí là: $P_{hp} = R.I^{2} = 1 . 100^{2} = 10000 W = 10 kW$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận