Một bàn là điện loại 220 V - 1100 W, biết dây đốt nóng có chiều dài 1,2 m và tiết diện 0,03 mm vuông. Dây đốt nóng của bàn là này làm bằng chất có điện trở suất bằng bao nhiêu?


Câu 12. Một bàn là điện loại 220 V - 1100 W, biết dây đốt nóng có chiều dài 1,2 m và tiết diện 0,03 mm^{2} . Dây đốt nóng của bàn là này làm bằng chất có điện trở suất bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Có: $P = \frac{U^{2}}{R} \rightleftharpoons 1100=\frac{220^{2}}{R} \Rightarrow R = 44 (\Omega)$

Lại có: $R=\rho .\frac{l}{S}$
$\rightleftharpoons 44=\rho .\frac{1,2}{3.10^{-8}}$

$\Rightarrow \rho = 1,1 . 10^{-6} \Omega.m$ 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận