Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 9 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 600 mA. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 15 V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là


Câu 5. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 9 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 600 mA. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 15 V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 

A. 1,0 A                B. 1,2 A                C. 0,9 A                D. 1,8 A

Bài làm:

Đáp án: A

Có vì điện trở không thay đổi nên $\frac{U_{1}}{I_{1}} = \frac{U_{2}}{I_{2}} \rightleftharpoons \frac{9}{0,6} = \frac{15}{I_{2}} \Rightarrow I_{2} = 1 (A)$ 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận