Giải câu 1 trang 59 sách toán VNEN lớp 8 tập 2


Câu 2: Trang 59 sách VNEN 8 tập 2 

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại E và F (h.24).

So sánh OE và OF.

Bài làm:

Vì OE // DC theo định lí Ta-lét ta có:

$\frac{AE}{AD}$ = $\frac{OE}{DC}$

Vì OF // DC theo định lí Ta-lét ta có:

$\frac{BF}{BC}$ = $\frac{OF}{DC}$

Theo câu 1 ta có khi EF // DC thì $\frac{AE}{AD}$ = $\frac{BF}{BC}$ 

$\Rightarrow $  $\frac{OE}{DC}$ = $\frac{OF}{DC}$ $\Leftrightarrow $ OE = OF

Vậy OE= OF

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận