Giải câu 1 trang 58 sách toán VNEN lớp 8 tập 2


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 58 sách VNEN 8 tập 2 

Tính x trong hình 21 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Bài làm:

a) Xét $\Delta $ABC, ta có AD là phân giác của $\widehat{BAC}$, suy ra $\frac{BD}{DC}$ = $\frac{AB}{AC}$.

Hay $\frac{3,5}{x}$ = $\frac{4,5}{7,2}$ suy ra x = $\frac{3,5.7,2}{4,5}$ = 5,6.

b) Xét $\Delta $MNP, ta có PQ là phân giác của $\widehat{MPN}$, suy ra $\frac{MQ}{QN}$ = $\frac{PM}{PN}$.

Hay $\frac{12,5 - x}{x}$ = $\frac{6}{8,5}$, suy ra x = 7,3.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận