Giải toán VNEN 8 bài 5: Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Luyện tập

Người đăng: Hà Tâm - Ngày: 16/01/2019

Giải bài 5: Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Luyện tập - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 37. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Bạn Nam đo nhiệt độ của Băng (thể rắn của nước) theo độ C thấy có kết quả âm. Biết rằng, nếu kí hiệu C và F là giá trị nhiệt độ của băng tính theo độ F thì ta có công thức liên hệ như sau:

C = $\frac{5}{9}$F - $\frac{160}{9}$

Hỏi nhiệt độ của băng tính theo độ F mà Nam đo được có thể là giá trị nào trong các gía trị sau?

A. $33^{\circ}$F                  B. $32^{\circ}$F                   C.  $37^{\circ}$F                   D.  $27^{\circ}$F 

Trả lời:

Vì C có kết quả âm nên $\frac{5}{9}$F - $\frac{160}{9}$ < 0 $\Leftrightarrow $ F < 32$^{\circ}$

Đáp án D thỏa mãn.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. b) Thực hiện các hoạt động sau

- Trong các bất phương trình sau, em hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

(1) 2x - 3 < 0 ;                                  (2) 0x + 5 > 0 ;

(3) 5x - 15 $\geq $ 0                                  (4) x^{2} > 0.

- Em hãy lấy thêm hai ví dụ về bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Trả lời:

- Các bất phương trình (1), (3) là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

- Ví dụ:

t + 3 < 7

m - 5 > 8

4. b) Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải bất phương trình

Ví dụ 8: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn sau: 0,2x - 0,2 $\geq $ 0,4x - 2.

Giải:

Ta có: 0,2x - 0,2 $\geq $ 0,4x - 2

      $\Leftrightarrow $ 2 - 0,2 $\geq $ 0,4x - 0,2x

      $\Leftrightarrow $ 1,8 $\geq $ 0,2x

      $\Leftrightarrow $ 9 : 5 $\geq $ x : 5

      $\Leftrightarrow $ 9 $\geq $ x 

Vậy bất phương trình có nghiệm là x $\leq $ 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 40 sách VNEN 8 tập 2 

Tìm sai lầm trong các "lời giải" sau:

a) Giải bất phương trình - 2x > 23

Ta có: - 2x > 23 $\Leftrightarrow $ x > 23 + 2 $\Leftrightarrow $ x > 25

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.

b) Giải bất phương trình - $\frac{3}{7}$x > 12

Ta có:  - $\frac{3}{7}$ x > 12 $\Leftrightarrow $ (- $\frac{ 7}{3}$).( - $\frac{ 3}{7}$) > (- $\frac{ 7}{3}$).12 $\Leftrightarrow $ x > - 28

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > - 28.

Câu 2: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể hai bất phương trình có cùng tập nghiệm)

 

Câu 3: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Giải thích sự tương đương sau:

a) x - 3 > 1 $\Leftrightarrow $ x + 3 > 7 ;                               b) - x < 2 $\Leftrightarrow $ 3x > - 6

Câu 4: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Giải thích các bất phương trình và biểu diễn trên trục số:

a) 1,2x < - 6 ;                                             b) 3x + 4 > 2x + 3 ; 

c) 2x - 3 > 0 ;                                             d) 4 - 3x $\leq $ 0

Câu 5: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Giải các bất phương trình sau:

a) 2x - 1 > 5 ;                                                     b) 2x - 5x $\leq $ 17 ; 

c) $\frac{2}{3}$x > - 6 ;                                                       d) 3 - $\frac{1}{4}$x $\leq $ 2.

Câu 6: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm ;

b) Giá trị của biểu thức - 3x không lớn hơn giá trị của biểu thức - 7x + 5.

Câu 7: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Giải các bất phương trình sau:

a) $\frac{15 - 6x}{3}$ > 5 ;                                                   b) $\frac{8 - 11x}{4}$ < 13 ; 

c) $\frac{1}{4}$ (x - 1) < $\frac{x - 4}{6}$ ;                                           d) $\frac{2 - x}{3}$ < $\frac{3 - 2x}{5}$.

Câu 8: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Giải các bất phương trình sau:

a) 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6) ;                          b) 2x (6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3).

Câu 9: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Một người có số tiền không quá 70 000 đồng, gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có thể có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng và có thể có nhiều nhất bao nhiêu tờ giấy bạc loại này?

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2 

Cho tam giác có kích thước các cạnh như hình bên và có chu vi không lớn 30cm.

a) Viết bất phương trình ẩn x biểu diễn điều kiện về chu vi của tam giác.

b) Giải bất phương trình vừa tìm được

c) Độ dài lớn nhất của các cạnh tam giác là bao nhiêu?

Câu 2: Trang 42 sách VNEN 8 tập 2 

Trong một cuộc thi ném bóng rổ, mỗi người được ném bóng 10 lần. Mỗi lần ném bóng vào rổ được 10 điểm, mỗi lần ném bóng ra ngoài bị trừ 4 điểm. Những ai đạt từ 50 điểm trở lên sẽ có thưởng. Theo em, muốn có thưởng phải ném bóng vào rổ ít nhất bao nhiêu lần?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 5 bất phương trình bậc nhất một ẩn, luyện tập, bất phương trình một ẩn trang 37 vnen toán 8, bài 2 sách vnen toán 8 tập 2, giải sách vnen toán 8 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận