Giải toán VNEN 8 bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét


Giải bài 2: Luyện tập về định lí Ta-lét - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 53. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 54 sách VNEN 8 tập 2

Tìm x, y trong hình 11

Câu 2: Trang 54 sách VNEN 8 tập 2

Tam giác ABC có đường cao AD. Đường thẳng d song song với BC, cắt AB, AC và đường cao AD theo thứ tự tại các điểm B', C', D' (h.12).

a) Chứng minh: $\frac{AD'}{AD}$ = $\frac{B'C'}{BC}$.

b) Áp dụng: Cho biết AD' = $\frac{1}{4}$AD và diện tích tam giác ABC là 73,2 $cm^{2}$. Tính diện tích tam giác AB'C'.

Câu 3: Trang 54 sách VNEN 8 tập 2

Tam giác ABC có BC = 18cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K lần lượt vẽ các đường PQ // BC, MN // BC (h.13).

a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và PQ.

b) Tính diện tích tứ giác MNPQ, biết rằng diện tích của $\Delta $ABC là 360$cm^{2}$.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 55 sách VNEN 8 tập 2

Thực hành chia đoạn thẳng

a) Để chia đoạn thẳng AB thanh 4 đoạn thẳng bằng nhau, người ta đã làm như hình 14. Hãy mô tả lại cách làm trên và giải thích tại sao các đoạn thẳng AC, CD, DE, EB bằng nhau?

b) Bằng cách làm tương tự, hãy chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi có các nào khác với cách làm như trên mà vẫn có thể chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn thẳng bằng nhau?

Câu 2: Trang 55 sách VNEN 8 tập 2

Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bên kia bờ hay không?

Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tính chiều rộng của khúc sông mà không cần qua bờ bên kia (h.15). Nhìn hình vẽ đã cho, hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB = x theo BC = a, B'C' = a', BB' = h.

Câu 3: Trang 55 sách VNEN 8 tập 2

Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường khá cao bằng các dụng cụ đơn giản được không?

Hình 16 thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm:

Hai cọc thẳng đứng, cọc 1 cố đinh, cọc 2 có thể di động được với sợi dây FC. Cọc 1 có chiều cao DK = h. Các khoảng cách BC = a, DC = b đo được bằng thước dây thông dụng.

a) Em hãy cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào?

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 56 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình thang ABCD ( AB // CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD theo thứ tự N và M (h.17). Chứng minh rằng:

a) MN // AB

b) MN = $\frac{CD - AB}{2}$

Câu 2: Trang 56 sách VNEN 8 tập 2

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H $\in $ BC). Từ H kẻ HE vuông góc với AB (E $\in $ AB) và HF vuông góc với AC (F $\in $ AC). Hỏi khi độ dài các cạnh AB, AC thay đổi thì $\frac{AE}{AB}$ + $\frac{AF}{AC}$ có thay đổi không? Vì sao?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 8 luyện tập về định lí Ta-lét, tỉ số của hai đoạn thẳng, luyện tập về định lí Ta-lét trang 53 vnen toán 8, bài 2 sách vnen toán 8 tập 2, giải sách vnen toán 8 tập 2 chi tiết dễ hiểu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận