Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua dây dẫn có điện trở 20 ôm trong thời gian 30 phút thì tỏa ra nhiệt lượng là

Câu 3. Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua dây dẫn có điện trở 20 $\Omega$ trong thời gian 30 phút thì tỏa ra nhiệt lượng là 

A. 144000 J                   B. 1200 J                   C. 7200 J                   D. 24000 J

Bài làm:

Đáp án: A

$Q = RI^{2}t = 20 . 2^{2} . 30 .60 = 144000 (J)$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận