Điện trở R=12 ôm được mắc nối tiếp một biến trở Rx vào nguồn điện có hiệu điện thế bằng 12V không đổi. Để cường độ dòng điện chạy qua Rx có độ lớn bằng 400 mA thì giá trị của biến trở Rx khi đó bằng:


Câu 7. Điện trở R=12 $\Omega$ được mắc nối tiếp một biến trở Rx vào nguồn điện có hiệu điện thế bằng 12 V không đổi. Để cường độ dòng điện chạy qua Rx có độ lớn bằng 400 mA thì giá trị của biến trở Rx khi đó bằng:

$A. 18 \Omega$                        $B. 30 \Omega$                        $C. 12 \Omega$                        $D. 24 \Omega$

Bài làm:

Đáp án: A

$R_{td} = \frac{U}{I} = \frac{12}{0,4} = 30 (\Omega)$

vì R nt Rx nên $R_{td} = R + R_{x} \Rightarrow R_{x} = 18 (\Omega)$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận