Để làm nóng một khối lượng nước bằng cách cho dòng điện có cường độ 2 A đi qua một điện trở 25 ôm nhúng trong nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K (bỏ qua sự hao phí nhiệt lượng ra môi trường).


Câu 9. Để làm nóng một khối lượng nước bằng cách cho dòng điện có cường độ 2 A đi qua một điện trở 25 $\Omega$ nhúng trong nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K (bỏ qua sự hao phí nhiệt lượng ra môi trường). Thời gian cần thiết để 1 kg nước tăng thêm 10^{o}C là

A. 7 phút.                        B. 10 phút.                        C. 2 phút.                        D. 25 phút.

Bài làm:

Đáp án: A

Có: A = Q

$\rightleftharpoons R . I^{2} . t = m . c . (\Delta_{t})$

$\rightleftharpoons 25 . 2^{2} . t = 1 . 4200 . 10$

$\rightleftharpoons$ t = 420 (s) = 7 phút.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận