Công thức không dùng để tính công suất điện là:


* Tự kiểm tra

Câu 1. Công thức không dùng để tính công suất điện là:

$A. P=UI^{2}$                    $B. P=RI^{2}$                     $C. P=UI$                      $D. P= \frac {U^{2}} {R}$

Bài làm:

Đáp án: A

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận