Cho mạch điện (hình 13.3), biết R2 = 10 ôm, R3 = 2R1, điện trở các vôn kế lớn vô cùng và vôn kế V1 chỉ 10 V, V2 chỉ 12 V. Hiệu điện thế UAB giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu.

Câu 11. Cho mạch điện (hình 13.3), biết R2 = 10 $\Omega$, R3 = 2R1, điện trở các vôn kế lớn vô cùng và vôn kế V1 chỉ 10 V, V2 chỉ 12 V. Hiệu điện thế UAB giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Xét đoạn AN: R1 nt R2: RAN = R1 + R2

$\rightarrow I_{AN}=\frac{U_{1}}{R_{1} + R_{2}}$

Xét đoạn MB: R2 nt R3: RMB = R2 + R3

$\rightarrow I_{MB}=\frac{U_{2}}{R_{2} + R_{3}}$

Vì R1 nt R2 nt R3 nên IAN = IMB

$\rightleftharpoons \frac{U_{1}}{R_{1} + R_{2}} = \frac{U_{2}}{R_{2} + R_{3}}$

$\rightleftharpoons \frac{10}{R_{1} + 10} = \frac{12}{10 + 2R_{1}}$

$\rightleftharpoons R_{1} = 2,5 (\Omega) \Rightarrow R_{3}=5 \Omega$

$\Rightarrow$ RAB = R1 + R2 + R3 = 17,5 $\Omega$

IAB = IAN = $\frac{U_{1}}{R_{1} + R_{2}}$ = 0,8 A  

$\Rightarrow$ UAB = IAB . RAB = 14 V

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận