Cho mạch điện gồm R1 nt (R2 // R3). Biết R1 = 6 ôm, R2 = 2R3 = 18 ôm và cường độ dòng điện chạy qua R1 bằng 2 A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này bằng:


Câu 8. Cho mạch điện gồm R1 nt (R2 // R3). Biết R1 = 6 $\Omega$, R2 = 2R3 = 18 $\Omega$ và cường độ dòng điện chạy qua R1 bằng 2 A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này bằng:

A. 48 W.                          B. 24 W.                          C. 72 W.                          D. 96 W.

Bài làm:

Đáp án: A

R3 = 9 $\Omega$

Có: R2 // R3 $\rightarrow R_{23} = \frac{R_{2}.R_{3} }{R_{2}+R_{3}} = 6 (\Omega)$

Có R1 nt R23 $\rightarrow  R_{td} = R_{1} + R_{23} = 12 (\Omega)$

Vì R1 nt R23 $\rightarrow$ I = I1 = 2 A

$\Rightarrow P = R_{td}.I^{2} = 12 . 2^{2} = 48 (W)$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận