Cho mạch điện có sơ đồ như hình 13.2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U=9 V, dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Điều chỉnh biến trở Rb có giá trị 10 ôm để vôn kế chỉ 3V. Khi đó số chỉ của ampe kế là

7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 13.2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U =9 V, dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Điều chỉnh biến trở Rb có giá trị 10 $\Omega$ để vôn kế chỉ 3V. Khi đó số chỉ của ampe kế là

A. 0,3 A.                     B. 0,6 A.                       C. 0,9 A.                        D. 1,2 A.

Bài làm:

Đáp án: B

Có R1 nt Rb $\rightarrow$ U = U1 + Ub $\rightarrow$ Ub = 6 V

$\Rightarrow I_{b} = \frac{U_{b}}{R_{b}} = \frac{6}{10} = 0,6 (A)$

Vì R1 nt Rb $\rightarrow$ I = Ib = 0,6 A

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận