Cho đoạn mạch gồm {R1 nt (R2 // R3)}. Biết R1 = 6 ôm, R2 = 30 ôm, R3 =15 ôm và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện bằng 24 V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 có độ lớn là:


Câu 6. Cho đoạn mạch gồm {R1 nt (R2 // R3)}. Biết R1 = 6 $\Omega$, R2 = 30 $\Omega$, R3 =15 $\Omega$ và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện bằng 24 V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 có độ lớn là:

A. 0,5 A                       B. 1,0 A                       B. 1,5 A                       B. 2,0 A

Bài làm:

Đáp án: A

Có: R2 // R3 $\rightarrow R_{23} = \frac{R_{2}.R_{3} }{R_{2}+R_{3}} = 10 (\Omega)$

Có R1 nt R23 $\rightarrow  R_{td} = R_{1} + R_{23} = 16 (\Omega)$

$\Rightarrow I = \frac{U}{R_{td}} = 1,5A$

Vì R1 nt R23 nên I = I1 = I23 = 1,5A $\rightarrow $ U23 = I23 . R23 = 15 V

Vì R2 // R3 $\rightarrow$ U23 = U2 = U3 = 15V

$\Rightarrow I_{2} = \frac{U_{2}}{R_{2}} = 0,5A$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận